1matplotlib==2.2.3; python_version < '3.0'
2matplotlib==3.0.2; python_version >= '3.0'
3PySide==1.2.4
4# PySide2==5.12.0
5Shiboken==1.2.2
6six==1.12.0 
7